VIZCAINO ANTIGUO

   ¡JOSUÉ, PRESO VIZCAITARRA ASCATU!

Josué Estébanez, Vizcaico gazte ta soldadu españar zanari, oguetairu urte ecola, beran bicitzea buruz bera aldatu yatson 2007 urteco cemendiaren amecan, domeca goiz baten, Madrideco metroan, Legazpico gueltoquian. Legazpi Filipinak ugartien conquistatzailla guipuzcoarraren langochea, Josué be vascongado ta Españaco soldadu sotil eta noblea zan.

Democracia Nacional alderdi abertzalearen manifestaldi leguezco batera yoan, Españaren burujabetasun eta duintasuna, ta atzerritar arrotzen aurcaco leguebideac aldarricatuteco.

JOSUÉ PENTZAQUERA GORROTOAGAITIC LELENGO CONDENATUA IZAN DA ESPAÑAN.

Josué bacar bacarric ebillen eta Legazpico metro gueltoquian iruroguetamarren bat comunistac, ondo atonduac, igon eben trenean, aimbeste armagaz iscutaturic euquiela, edocein abertzale españar eizatzeco asmoaz. Josuéren arropetaco ucena leiduric, fascistatzat yo ei eben, ta meatzu eupadacaz inguretu eben taldecoac. Beran bicitzea arriscu larrian icusita, ta iñongo laguntza baric, burua babestu eban gaizquilla marxisten buruzaguiari eraso eguiñaz, eta seguiduan anca egin eban. Argui dago ez ebana il gura.

Beran bidezco eraso ondo neurtua grabadu zaneco peliculea erdiz baño ez eben eracutzi gura izan ondorengo epaiquetan, eta eguncari ta telebista guztiac, liberalac cein comunistac direanac, aurretiaz condenadu eben Josué, epalleac berac baño len. Orco película ortan aguiri zan celaco defentsea eguin eban Josue gureac beran bicitcea comunisten escuetaric babestu ta salbetaco. Antifascisten chacur talde aundi arec yarraitua, ozta ozta eguin eban iguesa Josuéc euracanic, beran burua policiaren escuetan ipiñiaz. Tamalez, policiac ez eban beran bearra ondo eguin, ta ez eban be ondo gorde erasotzallacanic: chacur talde marxistac astiñaldi galanta emon eutson Josuéri ta au beguia galduteco arian ibilli zan.

Madrideco gartzeletan emon eban urtebetea talde comunistaren buruzaguia bidezco defentsan eta gura baric illagaitic. Gerocheago, Cadicera eroango eben familia ta abocatuari ecercho be esan baric. Epaiqueta ciquin eta politico baten ostean oguetasei urte terdico condenea ipiñi eutsoyen, eta azquenean, beran pentzaquereagaitic gorrotatua eta ozta ozta gurata illa izan zana, gorrotatzalla ta iltzalla leguez epaitu ta condenadu eben.

Gaurregun, echetic urrungo cartzela baten dago gazte errubagau, beran bicitzea iruroguetamar chacur maltzur ta coldarren contra leguez eta bidez defendatuagaitic, beran pentzaquereagaitic salaturic ta bidebaguequeriz condenaturic.

Ez aztu mesedez gazte abertzale españar azartu onen sufrimendua. ¡Zabaldu beran istorio nequetzuau, alic eta lasterren ascatua izan daiten!

¡BIDEZCO BURU DEFENTSEA EZ DA DELITUA!
¡JOSUÉ, GOGOAN AUGU, TA IRE ALDE ERREGU EGUITEN YEUTSAGU JANGOICOAR

20140822_132052

Anuncios